Köpvillkor

KÖPVILLKOR

På denna sida återfinns information om de köp- och försäljningsvillkor som gäller hos Vobis Livskvalitet samt uppgifter om hur shopen fungerar. Om något är oklart kontakta oss gärna på butiken@vobislivskvalitet.se

Betalningsvillkor
Betalning från privatpersoner sker i första hand med betalkort (kortbetalning) och i andra hand genom förskottsbetalning direkt till vårt bankgiro 5917-5687. Vid förskottsbetalning kontaktas kund angående leveranstid och ev.prisförändring samt exakt vilken frakt det blir i det enskilda fallet. 

I tredje hand kan betalning ske mot faktura. Gäller ej för privatpersoner. Vobis Livskvalitet förbehåller sig rätten att pröva om faktura kan godkännas som betalningssätt. Organisationsnummer måste alltid uppges! Detta kan medföra att du som kund kontrolleras mot kronofogdemyndighetens register eller att annan kreditupplysning genomförs. 
Faktura betalas inom 30 dagar om inte annat avtalats. Påminnelseavgift enligt lag debiteras med för närvarande 50 kronor när brev sändes ut efter förfallodagen.

Observera att det på fakturan av tekniska skäl står priset för varan exkl moms och sedan läggs momsen på längre ner på fakturan. Samma sak gäller frakt/porto.  I momsbeloppet ingår både momsen för varan och momsen för frakten eftersom det är samma momsskattesats (25 %). Sist i uträkningen på fakturan står alltid totalbeloppet vid SUMMA ATT BETALA.

Leverans
Beställda varor levereras normalt inom 3-10 dagar. Om varan inte finns i lager får du besked om detta och en uppgift om hur lång tid som beräknas innan varan kan levereras. Det finns då möjlighet att avbeställa varan om väntetiden blir oacceptabelt lång.

Leverans sker med hjälp av Postnord eller DHL. Små leveranser under 1 kg som är mindre tjockt än 3 cm skickas som brev med Postnord. Större varor skickas med Postnord eller som paket genom DHL. Även hemleverans kan beställas mot extra avgift vid behov.

Outlösta paket
För outlösta paket debiteras en avgift på 150 kr för att täcka uppkomna kostnader.
För skrymmande brev blir kostnaden den verkliga portokostnaden.

Orderbekräftelse
Orderbekräftelse skickas via e-post. Kontrollera därför noga att du angivit korrekt e-postadress. Det är inte alltid fraktpriset framgår av orderbekräftelsen eftersom vi inte vägt alla varor och vet exakt hur mycket fraktkostnaden blir i förväg. Vill du veta exakt fraktkostnad får du ringa oss före eller efter beställning.

Priseroch frakt/porto
Samtliga priser är angivna inklusive moms på hemsidan.
Fraktkostnad tillkommer.

I de fall det är möjligt har vi lagt in vilken fraktklass varan tillhör. Avvikelser kan förekomma, men då kontaktar vi alltid kunden innan leverans.
Fraktklasserna är följande:
A – upp till 250 gram brev
B – upp till 500 gram, brev
C - brev upp till 2 kilo
D – postpaket 2-5 kg
Kontakta oss om du vill ha hempaket, företagspaket eller budbilstransport istället.

Reklamationer
Eventuella reklamationer anmäles till oss genom personlig telefonkontakt eller skriftligen per post. Vi rekommenderar att du inte endast lämnar ett meddelande på Vobis Livskvalitets telefonsvarare eller sänder ett mail eftersom tekniska problem då kan leda till att meddelandet inte kommer fram i tid. Vi meddelar därefter hur vi ställer oss till reklamationen och hur den ska fullföljas.

Vid eventuell tvist följer vi konsumentrådets rekommendationer.

Transportskada
Skadat gods anmäles omgående där godset hämtats ut samt genom personlig telefonkontakt eller skriftligen med vanligt brev per post.

Vid eventuell skada måste kunden spara emballaget samt adresslapp för att kunna uppge aktuellt kollinummer, annars kan vi inte lämna ersättning för trasigt gods.

Reservationer
Vi reserverar oss rätten att i efterhand korrigera priser och texter som tryckts felaktigt på hemsidan av misstag eller om vi inte hunnit ändra priset på grund av en prishöjning vi nyligen fått kännedom om. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar vi inte kan råda över.

Om våra leverantörer höjer priserna kan beställningsvarorna bli dyrare för Vobis Livskvalitet att köpa in än vi först räknat med.

Vi ber om förståelse för att det ibland specialprodukter kan vara svårt att prisberäkna i förhand, vi gör naturligtvis allt vi kan för att hålla prisuppgifterna aktuella.

Om priset gått upp mer än 10 % kontaktar vi er före leverans och höra om ni fortfarande vill köpa varan och erlägga det korrekta priset. Vi sänder aldrig en vara med kompletterande faktura utan att först kontakta kunden och nå en överenskommelse.

Garanti
Garanti är normalt 2 år om inte annat sägs. I enlighet med konsumentköplagen gäller en allmän reklamationstid på 3 år.

Följande gäller beträffande Tempur-sortimentet: 15 år för Tempurmadrasser (pro rata*). Garantitiden för sovkuddar och toppmadrasser (3,5 cm) är 3 år. Garantin täcker fysisk skada eller förändringar som orsakar en synlig fördjupning (mer än 2 cm) i Tempurmaterialet. Garantin gäller inte normala förändringar i hårdhet eller egenskaper som inte påverkar de tryckavlastande egenskaperna. Garantin gäller enbart om Tempurprodukten används och hanteras på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.
Utökade garantitider för Skandinavisk Sängkollektion: 10 år för Tempurs sängramar, ben och benmedar (pro rata**) Om det ställs en fordran under garantitiden måste du kunna visa upp en faktura eller ett försäljningskvitto som dokumentation av köpet. *Pro rata 0-5 år: fullständig garanti 6-15 år: garantin minskas med 1/10 per år **Pro rata 0-5 år: fullständig garanti 6-10 år: garantin minskas med 1/5 per år

Kompletterande köpvillkor

I övrigt gäller konsumentköplagen. Distansavtal Om du köper en vara på postorder,via telefon eller Internet gäller distansavtalslagen sedan år 2000.

Ångerrätt
Vid köp enligt distansavtalslagen har kund en ångerrätt (full returrätt) som ger dig möjlighet att inom 14 dagar ångra köpet. Efter det att du har skickat tillbaka varan ska Vobis Livskvalitet snarast, och senast inom 30 dagar, betala tillbaka det du har betalat.

Varan får ej vara skadad och måste vara i obruten originalförpackning om sådan medföljde vid leverans.

OBS! Provade underkläder och stödstrumpor bytes ej av hygieniska skäl. Kuddar och förhöjningsdynor ska ha provats med medföljande plastöverdrag alternativt medföljande madrass/örngottsskydd eller annat särskilt sätt enligt överenskommelse.

Ångerrätten gäller inte måttbeställda och individuellt utprovade produkter eftersom dessa inte kan returneras och säljas till ny kund annat än i undantagsfall.

Returer skickade mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av Vobis Livskvalitet.

Ångerfristen börjar inte löpa förrän du fått den information som säljaren enligt lagen är skyldig att ge dig. Du har bland annat rätt att få information om din ångerrätt. Denna information på hemsidan gäller som sådan information.

Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vobis Livskvalitet ska alltid betala returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Om Vobis Livskvalitet inte hämtar varan eller materialet eller fullgör hela sin betalningsskyldighet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, får du behålla varan eller materialet utan att betala något.

Leveransskyldighet
Vobis Livskvalitet ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen. Om Vobis Livskvalitet inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet.

Om den vara du har köpt är felaktig eller om tjänsten inte utförts fackmässigt har du rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen. Om du häver avtalet är Vobis Livskvalitet skyldig att lämna tillbaka vad du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då Vobis Livskvalitet tog emot ditt meddelande om hävning.

Ansvarsregler i övrigt Varan skall anses överlämnad när den kommit i köparens besittning. Ansvaret för varan övergår till konsumenten i och med att varan överlämnas.

Reklamationsrätten upphör
Om köparen inte reklamerat varan inom tre år upphör reklamationsrätten. Lägg märke till att reklamationstid inte är detsamma som garantitid. Efter den ordinarie garantitidens utgång övergår det på konsumenten att visa eller göra sannolikt att felet fanns redan på leveransdagen.

Avbeställning
Konsumenten ha rätt att avbeställa en vara innan den har överlämnats. Efter det att konsumenten meddelat säljaren att han eller hon inte längre vill stå fast vid köpet, har säljaren ingen rätt att hålla fast vid köpet eller kräva betalning för varan. Vissa kostnader har näringsidkaren dock rätt att få ersättning för, nämligen:
• De kostnader som uppstått innan överlämnandet, till exempel kredit- upplysningskostnader eller förvaringskostnader.
• Om näringsidkaren haft speciella kostnader för avbeställningen, såsom frakter eller avmontering av eventuell extrautrustning på varan som konsumenten beställt.
• De förluster näringsidkaren haft i övrigt på grund av att affären inte blivit av.

Säljaren måste kunna visa att han haft de förluster han begär ersättning för och denna ersättning måste vara skälig. Säljaren är också skyldig att försöka begränsa dessa kostnader så mycket som möjligt. Om konsumenten betalt handpeng behåller näringsidkaren denna vid en avbeställning.

Fel på varan
Vad är ett fel? Grunden för att en vara skall anses vara felaktig är att den inte stämmer överens med vad näringsidkaren och konsumenten kommit överens om. Varan ska vad avser till exempel mängd, kvalitet och förpackning stämma överens med vad som avtalats. Med varan ska också följa de anvisningar som behövs för att den ska kunna hanteras, skötas och förvaras på lämpligt sätt.

Varan skall, om inget annat avtalats:
• Vara lämpad för de ändamål som varor av samma slag vanligen används till.
• Vara lämpad för de ändamål som köparen avsett, om näringsidkaren måste ha insett detta ändamål.
• Stämma överens med den beskrivning säljaren lämnat om varan och ha de egenskaper som säljaren demonstrerat genom prov eller modell.
• Vara förpackad på lämpligt sätt om det är nödvändigt för att skydda eller bevara varan. Varan är felaktig om:
• Den inte följer punkterna ovan.
• Om säljaren före köpet känt till eller bort känna till sådana egenskaper hos varan som med fog kunnat påverka kundens vilja att köpa varan, och inte upplyst kunden om detta.
• Om varan på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig.
• Om säljaren som ett led i affären tagit på sig att installera eller låta någon annan installera varan och installationen är brisfällig eller avviker från vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig.
• Även en vara som sålts "i befintligt skick" anses vara felaktig om den är i sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till pris eller andra omständigheter.
• Varan är felaktig om den sålts i strid mot förbud enligt produktsäkerhets- lagen eller marknadsföringslagen. Varan är också felaktig om den sålts trots försäljningsförbud som meddelats genom annan författning eller av myndighet för att förhindra olycksfall eller ohälsa. • Om varan är så bristfällig att den medför fara för liv och hälsa.

Ett fel som visar sig inom 6 månader efter det att köparen övertagit varan skall anses ha funnits vid övertagandet, om näringsidkaren inte kan visa annat. Detta gäller om varan hanterats på ett normalt sätt. För fel som visar sig senare än 6 månader efter köpet gäller att köparen skall kunna visa att felet fanns redan tidigare.

Konsumentens skydd mot säljarens borgenärer har från den 1 juni 2002 skärpts. Detta innebär att en konsument som köpt en vara och lämnat kvar den på näringsidkarens säljställe, uppställningsplats, lager eller liknande endast behöver kunna visa ett giltigt avtal för att varan skall vara undantagen näringsidkarens eventuella konkursbo.

Reklamation
Meddelande om reklamation För att kunna hävda att en vara är felaktig måste köparen meddela detta till näringsidkaren snarast eller inom högst 2 månader efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Reparation eller rättelse
Köparen måste ge näringsidkaren tillfälle att avhjälpa felet eller byta ut varan. Säljaren kan också låta en annan näringsidkare avhjälpa felet för hans räkning.

Köparens rättigheter vid reklamation
Konsumenten har ett stort antal rättigheter vid en eventuell reklamation Nytt sedan den 1 juli 2002 är att konsumenten har rätt att välja om han eller hon vill få varan reparerad eller utbytt mot en motsvarande. Om konsumenten väljer att få en ny vara, måste näringsidkaren kunna visa att det medför oskäliga kostnader för honom eller henne att ge konsumenten en ny vara i stället för att reparera den felaktiga.

Konsumentens möjligheter när varan er felaktig är följande.
• Konsumenten kan hålla inne betalningen.
• Kräva av näringsidkaren att felet avhjälps.
• Begära en felfri, ny vara av näringsidkaren.
• Konsumenten kan begära att få ett prisavdrag.
• Konsumenten kan begära ersättning för nödvändig reparation han eller hon har varit tvungen att göra på varan.
• Köparen kan begära hävning av köpet och att få tillbaka pengarna.
• Köparen kan begära skadestånd.

Ett förtydligande av en del punkter kan vara på sin plats.
Hålla inne hela eller delar av betalningen Konsumenten får hålla inne så stor del av betalningen som fordras för att ge en säkerhet för de krav han kan ställa på grund av att varan är felaktig.

Kräva att felet repareras - Konsumenten kan ställa krav et att varan skall repareras. Näringsidkaren måste då reparera felet om han inte kan visa att en reparation i stället för en omleve- rans medför en oskälig kostnad för honom. Vid bedömning om oskälig kostnad tar man hänsyn till vilken betydelse felet har för varan, varans värde om den varit felfri och om säljaren genom omleverans får en väsentligt lägre kostnad.

Kräva omleverans (ny vara) - Köparen kan välja mellan omleverans eller att få varan levererad. På samma sätt som vid reparationskrav är det upp till näringsidkaren att, om han vill reparera varan i stället för att leverera en ny, visa att han drabbas av oskälig kostnad för att uppfylla konsumentens krav. Näringsidkaren har rätt att på sin egen bekostnad utföra reparation eller omleverans även om kunden kräver någon annan kompensation. Detta gäller om näringsidkaren vid reklamationstillfället erbjuder sig att göra detta inom skälig tid och om det inte medför kostnad eller "väsentlig olägenhet" för konsumenten.

Konsumenten kan begära ett prisavdrag - Om en reparation eller omleverans inte kan komma i fråga eller inte kan ske inom rimlig tid eller utan större olägenhet för konsumenten, får han eller hon kräva ett prisavdrag som motsvarar felets värde. Konsumenten kan i detta fall också kräva att köpet hävs, om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. Dessutom har konsumenten rätt till ersättning för den kostnad han haft för att avhjälpa felet, om kostnaden för detta inte är orimligt hög eller täcks av ett prisavdrag.

Skadestånd - Grundtanken är att konsumenten har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider på grund av att varan är felaktig. Detta gäller även om säljaren i sin tur anlitat någon annan för att kunna genomföra affären. Kan näringsidkaren visa att skadan beror på att han genom händelser utanför hans kontroll eller på vad han kunnat eller borde kunnat förutse, inte kunnat leverera en felfri vara, kan han bli fri från skadestånd. Köparen har emellertid alltid rätt till skadestånd om varan inte uppfyller det som säljaren särskilt har lovat. Konsumenten har också rätt till skadestånd för de skador som uppkommit på grund av den felaktiga varan. Detta gäller på egendom som är avsedd för "enskilt ändamål" och tillhör köparen eller någon i hans hushåll.

Garantier
Den lagstadgade garantin innebär att näringsidkaren är skyldig att ta ansvar för en felaktig vara om felet uppstått inom sex månader från överlämnandet av varan. Detta gäller såväl nya som begagnade varor, hänsyn måste dock tagas till om varan är ny eller begagnad. Det är näringsidkaren som skall kunna visa att köpare har upplysts om de fel och brister som eventuellt finns på den begagnade varan, det enklaste sättet att visa detta är att kända fel skrivs in i avtalet eller att något slags besiktningsprotokoll följer med varan vid köpet. Garanti längre än sex månader är ett frivilligt åtagande från säljaren. Detta åtagande innebär att kunden inte behöver bevisa att felet fanns när varan levererades, så länge garantitiden gäller. En garantireparation innebär inte att garantitiden på varan förlängs, däremot skall varan repareras på ett lämpligt och varaktigt sätt.